YAMA SEIKI CNC Machining company logo

gts-200xy
GTS series

Max.swing diameter : Ø 7.08" / Ø 11.02"

Max. turning diameter : Ø 7.08" / Ø 11.02"

Max. turning length : 7.08" / 7.87"

Hydraulic chuck : 6" / 8" / 10"

Bar capacity : Ø 1.65" / Ø 2" / Ø 2.55"

Motor full output speed : 750 / 600 / 500 rpm

Motor output ( cont. / 30 min. ) : 7 / 10 HP || 15 / 20 HP

X axis travel : 6.29" / 7.48"

Z1 / Z2 axes travel : 8.26" / 23.62" || 10.62" / 29.13"

Y axis travel : 2.36" ± 1.18" / 4.72" ± 2.36"

X / Z axes rapids : 590 / 1,417 IPM || 787 / 945 IPM

Live tooling stations : 6 / 12